Home / Projekty UE / TARR S.A.


"Ekspansja zagraniczna firmy MANUFAKTURA Michał Grzębski poprzez wejście na nowe rynki"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5: Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3: Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe RPO WK-P na lata 2014-2020

    Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2021-01-01

    Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2021-12-31

Dofinansowanie uzyskane w ramach "Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego" prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. przeznaczone na działania związane z dywersyfikacją działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

    Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2020-07-01

    Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2020-12-18

 


TARR S.A.